Klauzula informacyjna

Wróć do listy stron


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Daniel Grochala 
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe

– przetwarzane będą w celu realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy. Z uwagi na powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność zawarcia ww. umowy.
 4. Administrator dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
 5. Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze strony internetowej dobrehurtownie.pl
 6. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do Serwisu.
 7. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Pana/Pani, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 8. Jedynie za wyraźną zgodą Pana/Pani, podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 9. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani Urządzenia. 
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować stronę dobre hurtownie.pl. indywidualnie każdemu Odwiedzjącemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 10. Pan/Pani ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 11. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Pan/Pani może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pana/Pani Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pan/Pani urządzeniu.
 2. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani//Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

18.  Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Nasi partnerzy

Back to top